Sorry we zijn terug online vanaf 8u

Wettelijk

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PARTICULIEREN

 

1. Dwingende kracht van de algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze verkopen worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

Iedere bestelling van materialen of goederen houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

2. Plaats van uitvoering

Al onze overeenkomsten worden afgesloten of worden verondersteld afgesloten te zijn in Meeuwen-Gruitrode.

3. Offertes

Al onze offerten zijn vrijblijvend behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Onze offertes zijn geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.

De koper aanvaardt de offerte door betaling van het voorschot gelijk aan 30% van de offerteprijs binnen een termijn van 30 kalenderdagen.

Na aanvaarding door betaling van het voorschot zullen wij een bevestiging versturen aan de koper.

Op dat ogenblik ontstaat de overeenkomst. Onze bestekken en/of prijsoffertes zijn gebaseerd op de actueel geldende lonen en materiaalprijzen. Indien er zich wijzigingen voordoen van meer dan vijf procent, houden wij ons het recht voor de voorgestelde prijzen op evenredige wijze aan te passen.

4. Uitvoering van bestellingen

Een gedeeltelijke uitvoering van een bestelling ontheft de koper in geen geval van zijn betalingverplichtingen of kan geen schadeloosstelling tot gevolg hebben.

5. Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.

Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.

De goederen worden verzonden op risico van de koper.

De vervoerskosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, voor rekening van de koper.

6. Bewaring en opslag

De bewaring van materialen of goederen in afwachting van de levering of afhaling gebeurt op risico van de koper.

De door de koper bestelde goederen worden gratis opgeslagen in ons distributiecentrum gedurende een periode van maximum 3 maanden, te rekenen vanaf de gevraagde en afgesproken leveringsdatum vermeld op de ondertekende orderbevestiging.

Na deze periode van 3 maanden wordt een maandelijkse bijdrage aangerekend van 1% van het totale factuurbedrag.

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In een dergelijk geval blijft het betaalde voorschot definitief door ons verworven.

7. Aanvaarding en goedkeuring

Op het ogenblik van levering of afhaling zal de koper de geleverde goederen aan een grondige inspectie onderwerpen en in ieder geval nagaan of het geleverde conform de gedane bestelling is, de juiste hoeveelheden omvat en geen zichtbare gebreken vertoont.

Eventuele gebreken of tekortkomingen dient de koper onmiddellijk mee te delen aan de leverancier en bijgevolg de goederen niet in ontvangst nemen.

Indien de koper zelf instaat voor de installatie van de geleverde goederen of materialen, is hij zelf volledig verantwoordelijk voor deze installatie. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de foutieve installatie.

Indien de koper verborgen gebreken vaststelt binnen de twee jaar na de afgesproken leveringsdatum, zal hij dit onmiddellijk aan ons melden per aangetekende brief. Een klacht zal niet meer ontvankelijk zijn, indien zij niet uiterlijk binnen de twee maanden nadat de koper het gebrek heeft vastgesteld of kon vaststellen, aan ons overgemaakt wordt. Vanaf het tweede jaar na de afgesproken leveringsdatum zijn klachten in ieder geval niet meer ontvankelijk.

De koper heeft het recht om bij de tijdige vaststelling van een bovengenoemd gebrek de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van de verkochte goederen te vragen, met dien verstande dat hij hierbij onderworpen is aan een schadebeperkingsplicht en geen wijze van uitvoering mag kiezen die voor de verkoper een disproportioneel nadeel met zich meebrengt.

8. Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat de goederen uitsluitend onze eigendom blijven zolang de koper zijn volledige betalingsverplichtingen niet heeft vervuld.

Het is de koper verboden de goederen te verkopen, te verwerken, te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.

In toepassing van bovenstaande bepalingen hebben wij het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghalen, vervoer en dergelijke ten laste van de koper vallen. Alle beschadigingen aan de verkochte goederen zijn voor rekening van de koper. De koper is verplicht aan ons mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor het weghalen. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou verhinderd worden door de koper, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de koper van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 500,00 EURO per dag tot op de dag dat de goederen in ons bezit worden gesteld. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

9. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Meeuwen-Gruitrode, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De factuur dient uiterlijk betaald te worden op het ogenblik van de levering of de afhaling en dit per voorafgaande overschrijving.

Indien de klant de goederen niet betaalt op het ogenblik van levering, zullen de goederen terug worden meegenomen door de leverancier. Alle vervoerskosten en bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan zijn in een dergelijk geval ten laste van de klant.

Het protesteren van een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 14 dagen na de factuurdatum en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Compensatie met al dan niet vermeende tegenvorderingen of schadeclaims is niet geoorloofd.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van de wettelijke rentevoet vermeerderd met 3%. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 EURO, als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten (waaronder advocaatkosten) zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Betaling aan agenten of tussenpersonen verricht zijn niet bindend voor de firma.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

10. Annulatie / Terugnames

Goederen die in reguliere voorraad gehouden worden, kunnen worden teruggenomen. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

Goederen die niet in reguliere voorraad gehouden worden en bijgevolg op bestelling of op maat gemaakt werden, worden onder geen beding teruggenomen.

De verpakkingen en leeggoed welke zijn aangerekend, worden slechts teruggenomen voor zover zij binnen de 14 dagen na levering in goede staat en vrachtvrij aan het centrale magazijn te Meeuwen-Gruitrode worden overgemaakt.

11. Ontbinding van de overeenkomst

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

12. Overmacht

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, vertraging bij zijn eigen leverancier, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

13. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

0nze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Enkel rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen zowel voor levering in België als in het buitenland.

 

 

Avengi

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking – extern

 

Versie 1.0 – 03/04/2018

 

 

AVENGI bvba  (verder “AVENGI” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt AVENGIuit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van AVENGI op het vlak van gegevensverwerking.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is AVENGI bvba, met maatschappelijke zetel te 3670 Gruitrode, Leemakkerstraat 52,ingeschreven in KBO onder het nummer 0849.216.390. 

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met: info@avengi.be.Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

 

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt AVENGIgegevens?

 

AVENGIverzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor leveringen en werken (blokhutten, plaatsingen, enz.) of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

 

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

 

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt AVENGI?

 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

 

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

 

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.  

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

 

 

Hoe verzamelt AVENGI uw gegevens?

 

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact, inloggen op webshop “Goedkoopblokhut” of “Goedkooptuinhuis” of mailuitwisseling.

 

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

 

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze webshop www.goedkoopblokhut.be of www.goedkooptuinhuis.be.  Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door AVENGI?

 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

 

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

           

 

Uw rechten

 

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@avengi.be  met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop AVENGI uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

 

AVENGI behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.